Z̢̔ͨ̾͑̈̄͑̒ͫ͝&#8

Burnedmagix

Well-Known Member
OP
Member
Joined
Apr 18, 2009
Messages
213
Trophies
0
Age
26
XP
281
Country
United States
Ţ̷̴̲̖͊̏̓ͬ̌ͫ̎̽ͅͅo̸̞̖͔͈ͥ͝ ̸̹̦ͥ͒ͤỉ̵̛͖̻͔͖̖̹̱͚̇̇̋ͦ̊̾̈̽n̵͓͎͚̱͈͖͌͆̽ͪ͒ͤ̽̉̀v̻͇̻̖͔͙̣͒̎̔ͣ̓̀̎̓ŏ͉͖͕̬̠̺͊̍́͠k̴͍͚͈͔̳͍̭̿ͣ͂͐ͦ͛e̬̥͇̤̲̩̙͛̽̂̆ͥ̂ ̢̺̝́ͧ̔ͩͮ̂̓̿t̺͙͚̦̖̎ͦ͋̐̈̓ͧ͊h̥̯̦͚̝̜̱̑̔̉́̚͘e̖͈̤̜͓̖̝ͪ͂ͨ̎̍͋̇̓̀͢͜ ̓ͩͫͧ̈́̽̒͏̼̪͚̖̘̙h̞̱̯̼͓͐ͫ̔̈́͠ḭ̳̞͎͍ͭ̈͗͠͝v̞̝͉͉̰̘̖̋̐͒ͧ̌̆͒e̷̱̪̦̐ͨ̊ͨ̿͛̍̌͝-ͬ̉̅ͭ͋̑̿́҉̶̠̺͚̪͇ͅm̶̨ͯ̃̄̏ͮ͏͕͖i͍̦̪ͬ́n̠̫̺̟͙͙̻ͫͬ͑́̅̓̌ͯ̕d͔̲̱͓̤̣͒ͧ͢ ̩̭̭̟̦͕̹̖͛͐̌̑̇̑ͨ̾r̵̭̗̫͕ͪ́̀͌͆e̴̡̧̪̱͂ͯͨͪͣͪͬp̷̡̜̼͚̥̥̼̲̰ͫͯ̉̉͟r̠̲͔͙̦̋̂ͅe̶̡͖̞̬͓ͯͦ̊͗̿s̼̜̟̝͎̥̳͔͔͌͗ͪ̃ͩͩ̀̚ẻ̖͉̭̝̈́̍̇ͮ́̿n̰̯̭̊̾ͥ̈́ͨͮ̑̏t̥̫̱͚̖̫͕ͫͪ̆ͤ̔ͪͯ́̀ͅi̝̜͇̠̬͎͇͗ͧ͌ͯͫ̈́n̮͈͈ͨ̿ͨ͋̐́̚g̡͔̟̹̼̼̻̮͖͂ͯ̃ͥͫͩ̉̇͑ ̲͔̣̩̰͍̻ͨͤ̀̐́́c̦̋̓̾̓ͦ̀͝ͅh̛̜͙̲̪͙̤̠̬̖̋̃͒͂ͩa̧̪̞̗̗̙̘͗̿ͤͧ̈́́o̱͙ͬ͝s̷̝͔̥͎̠ͭ͒ͩ͂͋ͯ͝.̡̩͔̲̗̓̆̿͒̔͞
̸̶͇̩̖̰͑̔̍̿̂̔ͮ̌ͪI̸̹̘̤̣͈̒ͥͬ͢n̨̡͚̹̺͓͓̟̊ͧ̌̆̂͊̂̉ͫv̹̬̼͖̭͕ͪ̽̔́͝ṏ̟̣̺͙͉͎́͂̽k̳̲̞̬͖̞̊ͫͩi̟͙͇̓͋n̛̠̙̱̉̾ͭ̎̀̂͜͞g͇̤̲̳͖ͦͣͪ̾ ͎̯̮͖̠̙̳ͣͬ̇̌̊̈́ͦ̊̕͠ẗ̡̻̱̲̯̣̖͖͕̃̏̉̊ͪh̥̦͇̺́̾ͦ̾͊̓̏̆̋͡ê̠ͩ̾͗̾ͪͣ ̵̦̘̻͆̏ͯ͗ͯ̈͐͘f̴͇̪͍̝̤͓̭͐̾ͮ͢ͅe̸̙̩͍͙̳̻ͯ̿͟ȩ̥͕ͩ̈́ͣͩ́̑͞l͙̗̎̂ĭ̛͈͗́n͇͕̫̱̤̬͈̿̇ͤ͘͟g̺̪̤̻̙̹͎͐͛̊̐ ̷̨̺̤ͩ͋̀̐̌̐ǫ͖̰̦̲̖̆ͬ͌ͤ͞ḟ̡̘̼̦̗̙̳̇͌̿ͨ͊̅̃̀͡ͅ ̶̴̺̰͚̟̬̠̎̑̈́ͮ̅͋̊ċ̀̎҉҉̺͍͓̠̻̩̭̣ȟ̷̗͇̜͍̺̰̉ͦ̉̾a͔̳͒̽͘ò̬͚̪̮̄ͫͫ̾ͦ̏͊s͈̩̳͌͞.̻͚̹̭̝͓͍͈̖̆ͫ̏̈́͘͢͠
̷̥͇̦͎̭̮̓̓͗̈͐͊͢W̉͒̂҉̷̫̺̥͎͖͙̣̩i̸̵̭̜̎ͯͯ̐̔̅͛͊̀t̢͔̺̪̰ͬ̾h͍̪ͩͯ̓̉ͦͅ ̴̥̰̯̮͗ͧ͢o̸͙̻̭̰̤̫̽ͯ͐͜u̼̝̙̥͓̳̽͐͢t̴̤̯̓͑̓̆ͮ̚ ̭͔̠̥̍̄͛̃o̟͖͖̥̳̳̰̹̽ͥ̎̓̑̐̓͊r͙̱̻͎̝ͮ̕͝d̫͇̮̩͌͋̋͗e̢̨͓̠̪̹̹̺̹̩ͤ͊͒ͣ̉̓͢ŗ̘͓̰̫̹̺͕͒͌̏͛.̃ͧͧ̒͏̵͓̩͖̯
̭̖̹͉͖̰̝͍̃ͯ͑̇̕͞T̥͇̒͑͗̑ͭ̄̽̆͌́h͖̙̔ͯͭe̳͎͉̱̣̔̈́ͨͦ͘ ͚͇̱͙ͫ̊̄̿͋̆ͯ͐̀͜N̪̙̑̂̄ͮ͠e̶͔̭̲͍͇̖̣̪ͬ͌z̭̖̟̩̜̈́̋ͤ̐̈̉̎̓̀̀p͑̅ͯͮ͡͏̫̟̫͉͇e̵̤̭̹͕̼̱̻̮ͤ̀r̴̞̦̬̜̟̠̥͗ͣ͡dͥͫ͏͎̙̱̝̗i̅̏̉̏̓͐̌҉̞͉̱͎̀a̯̫͙̼̱͉̳͖̺͒̎͊̔̀̀͞ṋ̘̘̬̝̺̓̍͋̓͋ͅ ̷̧̣̞̜̯̇͗ͬ̄ͣ̎͊͞h͍̲̞ͬ̀̍ͪ̎̀͡i̛̤͔̦ͥ͂̂̽ͩ̌̃̍͘v̱̯͕͐ͥͣ̊̆̏̂͌͢e̸̢̘̠̯̥̩̪̼ͬ͜ͅ-̗͈͖͍̙̬̟̊̓̏͋̌͆̆̉m̢̬̫͈͆̂͋̏i̗̰̣͋ͤͥͯ̽ͨͦ͢n̩͕͇̪̓͋̍́͟d̖̜ͧ̀̅̐̆̇͐̕ ̰̙̙̪͍͐͌͒͛̒ͪ͝o̧͍͓̦̜̰͓͇͋ͬͦ̔̋̽͊͗͢͢f̴̷͍͕̝̟̞̱͆̂ ̢͉̙̜͓̓̔ͫ͆̈́̋̐ͅc̴̵͍͍̮͑͗ͧ͒͆ͮ͌ͧh͈̪͇̰͔̺͎̼ͦ̍ͤ͆͌ͮͦͫͅa̴͖̺͈̰͗ͦ̈́̿̂͝ŏ̸͙͉͇̬͙ͦ͌ͣ͒̂̾ș͎̜͕͔̀̉͆͒ͧ.̶̨͉̙̱ͯ̐ ͖̫̬͂͆̅̎̌̎͡Z̪̻̟̰͋ͧ̐̎̊̃a̭ͧ͞ḽ̝̼̱̭͎̜̽ͯ̊͐̌̏͘ǧͭ̽ͭ̍́́͏͍̫͕͍ͅo͖͚̟̻̯̲͕ͩ̽̉̿ͩ́ͅ.̬̬̣̤͇̮ͫͬ͘͡ͅ ̭̙̟̺̀̑̈ͣ
̣̠̖̬̺̞ͨ̈́ͪ̾ͪH̴̲̬͇̜͔̋ͪ̒͂̃̋̑ͮ̈́ē̙̹̰̍ͩ̄ ̝̻͙̪͕̿͑̉̕w̙̻͖̼ͫ͋̿͝͡ͅh̸͉̝͚̀̚ͅo̢͋͗͏̮̩͚̥͇̙̞ ̆̓͡҉̰̻̫Ẁ̨͆̅̾ͨ͊̔ͯ̓͏͓͎̝̪͓̭͖a̧̻̳̮͚͖̟ͬͤ̽͗̓̈͂̆ͤ́i̧͎̰̩̲̭͇̻̰̊ͯ̂ͪ͘ṭ̵̦͈͕̪̗̌̆ͤ̆͂̏̎̿̐s̀̊҉̸̟͍̙̝̜͇͍̺ ͓̥̱̰̲͑ͭ̑͋̃̅B̨̂̉ͤ̅̏ͮ͏̷͚e͇̰̹̋͂̊ͩ͌̆̀̕h̷̸̯̠̠͓͔̬ͣi̵̭̟̪̜̪ͫ͐̌̌͘n̯̖̳̣͕̫̳ͫ͟d͈͚̼ͨ͌̉ͤͩ̔ ͩ́͏̶̜̜̰͓͎͉̪͓T̨̧͎̼͉̮̞͔̭̪͂̌̍͢h̸̘̯͓̪͉̉ͤ̉́͢͡e̬̫͉̰͓̼ͧ͆̋͑ͮ ̻̩̳͍͍̳̫͐̽̾͊͗ͫ̏ͭ̀͠W̵̖̤͕̘̯̪̞̭ͯͦ̂ͮa̱͍̘͕͙ͮ̒̕l̴͍̘̤̮̓ͬ̓̋̌̔̎̅̚l̸̖̖̹̹̯ͭ̌̉̓͌̂̌͠.̨͉̬ͫ̈͂̇ͣͭ͆̃
̴̱͈͖͓̥̹̭̩̅͒ͧͥͭͦ̃͗Z̡̘̺̙̐͂̽͢͟A̴̤̖͎̜̓̊̂ͣ̽Ļ̦̟͓̥̦̦̝̝̓̇ͦ̃̿̑͒G͈̰̝ͣ̐̽̿̌͗̇́̚͟ͅO̟̤̠̗̞͖͙̖͗͑͌ͯ͂̂ͣ!̙͈ͤ̐̾̚͡
 

RiderLeangle

Well-Known Member
Member
Joined
Apr 29, 2009
Messages
511
Trophies
1
Age
30
Website
ridersrealm.b1.jcink.com
XP
1,808
Country
United States
Burnedmagix said:
T???????????????o??????? ??????i???????????????????n????????????????v???????????????o???????????k??????????????e????????????? ???????????t?????????????h?????????????e?????????????????? ??????????????h??????????i??????????v??????????????e?????????????-????????????????m??????????i?????n????????????????d????????? ????????????????r??????????e????????????p???????????????r????????e???????????s?????????????????e???????????n???????????t?????????????????i??????????????n??????????g?????????????????? ?????????????c?????????h???????????????a?????????????o????s?????????????.???????????
???????????????I??????????n?????????????????v???????????o??????????k?????????i?????n????????????g????????? ?????????????????t???????????????h??????????????e???????? ????????????f?????????????e??????????e??????????l????i?????n????????????g??????????? ??????????o???????????f?????????????????? ???????????????c?????????????h????????????a?????o????????????s?????.????????????????
??????????????W?????????????i?????????????t???????h???????? ????????o???????????u?????????t????????? ????????o????????????????r????????d????????e?????????????????r????????????.??????????
??????????????T????????????h?????e?????????? ??????????????N???????e???????????z???????????????p???????????e???????????r???????????d????????i?????????????a????????????????n???????????? ??????????????h??????????i?????????????v????????????e????????????-???????????????m????????i???????????n?????????d?????????? ????????????o??????????????????f?????????? ?????????????c?????????????h?????????????????a???????????o?????????????s??????????.??????? ??????????Z??????????a???l??????????????g?????????????o??????????????.??????????? ????????
???????????H???????????????e??????? ?????????w??????????h???????o??????????? ???????W??????????????????a?????????????????i??????????????t????????????????s???????????? ???????????B??????????e???????????h?????????i???????????n?????????d????????? ????????????T??????????????h????????????e??????????? ?????????????????W?????????????a????????l??????????????l??????????????.???????????
?????????????????Z?????????A??????????L????????????????G??????????????O???????????????!???????


wtfdrsuess.jpg
 

ProtoKun7

GBAtemp Time Lord Regenerations: 4
Former Staff
Joined
Jan 3, 2009
Messages
7,521
Trophies
2
Location
Gallifrey
XP
1,327
Country
United Kingdom
Yeah, I read some of the old threads, but didn't really look into it.

This post was just too late to get in before the server went down last night.
 
General chit-chat
Help Users
  • No one is chatting at the moment.
    Sonic Angel Knight @ Sonic Angel Knight: NO FARTING IN CHAT!