Gaming Remotejoylite crashes on 5.50 GEN-D2

General chit-chat
Help Users
    Psionic Roshambo @ Psionic Roshambo: https://www.youtube.com/watch?v=2eGyztHGbgQ